Skip to content

Sektor biogazu w Polsce

Po wielu trudnych dla sektora biogazu latach pojawia się dobry czas na jego rozwój. Nowe regulacje prawne, w tym ustawa o OZE, tworzą w miarę sprzyjające warunki dla rozwoju rynku biogazowego. Pytanie czy kolejne nowelizacje nie zmienią zasad gry, destabilizując odbudowujący swój potencjał sektor.


Czym są biogazownie rolnicze?

To bez wątpienia najbardziej wydajne i przewidywalne odnawialne źródła energii (średnioroczna sprawność dobrze zarządzanej instalacji wynosi ok. 92-96% mocy zainstalowanej). Ponadto instalacje te spełniają definicję energetyki rozporoszonej, umożliwiając jednocześnie pracę w trybie wyspowym lub szczytowym. Nie mniej istotny jest fakt, iż biogazownie świetnie wpisują się w model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Utylizując odpady organiczne i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odchody zwierzęce, odpady poubojowe, przeterminowana żywność, osady biologiczne ze ścieków przemysłowych) produkują w procesie fermentacji metanowej biogaz rolniczy, który może by:

– spalany w jednostce kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną i cieplną lub,
– oczyszczony do bio-metanu spełniającego standardy jakości gazu ziemnego lub biopaliwa (bio-CNG).

Stan obecny
W Polsce na dzień 13 marca 2021 r. w Rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisanych było 99 wytwórców (łączna moc zainstalowana 117,804 MW). Polska jest na dzień dzisiejszy jednym z mniejszych rynków biogazowych mimo posiadania większego potencjału substratowego, niż Niemcy, które mając ponad 10 tys. biogazowni są niekwestionowanym europejskim liderem.

Czas biogazu – perspektywy rozwoju.
Bez wątpienia po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych daje się zauważyć znaczący wzrost realizowanych inwestycji biogazowych. Dodatkowo emocje rynku podsycają zapowiedzi PKN ORLEN i PGNIG o planach zainwestowania ogromnych środków w inwestycje biometanowe, które notabene stają się faktem (Orlen kupił już pierwsze biogazownie oraz projekty biogazowe). Zważywszy, na duży potencjał produkcji biometanu w Polsce (szacunki PGNIG to 7-8 mld m3 rocznie) oraz konieczność sprostania wyzwaniom klimatycznym rozwój sektora biogazu w Polsce przy sprzyjających regulacjach prawnych, mimo stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych wydaje się oczywisty. Czy wykorzystamy tę szansę pokażą najbliższe lata.

Inne artykuły

Sektor biogazu w Polsce

Po wielu trudnych dla sektora biogazu latach pojawia się dobry czas na jego rozwój. Nowe regulacje prawne, w tym ustawa o OZE, tworzą w miarę sprzyjające warunki dla rozwoju rynku biogazowego. Pytanie czy kolejne nowelizacje nie zmienią zasad gry, destabilizując odbudowujący swój potencjał sektor.

Przeczytaj »

Przemysł spożywczy

Zakłady wytwarzające duże ilości kosztownych w utylizacji odpadów organicznych w szczególności: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, gorzelnie, wytwórnie soków. Potencjalni klienci to także ubojnie, cukrownie, wytwórnie skrobi, przemysłowe piekarnie (ciasto mrożone – np. Szwajcar), duże zakłady produkujące żywność (płatki, pizza, przetwory rybne – np. Nestle, Suempol, Frosta etc.), zakłady przetwarzające owoce i warzywa na mrożonki i inne półprodukty oraz dyskonty spożywcze etc.

Przemysłowi
producenci zwierząt

Przemysłowi producenci zwierząt (chów lub hodowla w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), to jest min. 428 tuczników, 171 macior, 15 000 kur)

Wielkopowierzchniowe
gospodarstwa rolne

Wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne (powyżej 100 ha), rolnicy tj. zajmujący się uprawami, hodowcy bydła i trzody.